Misja i wizja

Misja i wizja

Szkoła nasza to placówka posiadająca własną kulturę, obrzędowość i tradycje. Jest nowoczesną szkołą środowiskową, zatem trwale wpisana jest w rozwijające się środowisko lokalne.

W swoich działaniach dostosowuje się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju uczniów.

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA.
SENEKA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

liczba uczniów – 96

liczba oddziałów – 8

kadra pedagogiczna – 16

pracownicy administracji i obsługi – 4

W całokształcie swoich działań zmierzamy do:

 • zapewnienia uczniom dobrych, bezpiecznych warunków nauki
 • prowadzenia edukacji o najwyższej jakości celem przygotowania uczniów do dalszych etapów kształcenia
 • rozwijania zainteresowań i zamiłowań uczniów
 • zagwarantowania profesjonalnej opieki i pomocy dydaktyczno- wychowawczej i psychologiczno- pedagogicznej
 • tworzenia wspólnej płaszczyzny oddziaływań edukacyjno-wychowawczych szkoły, domu rodzinnego i środowiska
 • przygotowania uczniów do życia i współpracy w grupie, środowisku, ojczyźnie i w Europie
 • rozwijania wartości niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie
 • rozwijania samorządności oraz umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to zespół fachowców, ciągle doskonalących i aktualizujących swoje umiejętności. Jest to kadra bardzo ambitna , posiadająca wizję każdego działania edukacyjnego, kierująca się optymizmem pedagogicznym, umiejąca tworzyć właściwy klimat pracy szkoły.

BAZA SZKOŁY:

 • zadbane sale lekcyjne
 • pracownia komputerowa
 • gabinet pedagoga
 • piękna izba regionalna
 • kompleks świetlicowo-biblioteczny
 • Izba Patrona Szkoły
 • gabinet opieki przedmedycznej
 • funkcjonalna kuchnia

Posiadamy Sztandar i Imię. Patronem szkoły jest wielki miłośnik ziemi śląskiej, wybitny językoznawca prof. Stanisław Rospond. Z rodziną Patrona łączą nas przyjacielskie, rodzinne stosunki.

NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

 • bogatą ofertę księgozbioru bibliotecznego i czasopism;
 • zajęcia rozwijające kreatywność ;
 • fachową opiekę w czasie dowozu uczniów dojeżdżających;
 • opiekę pedagogiczno – psychologiczną;
 • atrakcyjne zajęcia świetlicowe;
 • możliwość udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych;
 • warunki do codziennych wspólnych śniadań i obiadów;
 • organizację dyskotek, ognisk, pikników i innych atrakcji.

Szkołę w swoim działaniu wspomagają:

 • Rady Sołeckie i sołtysi wsi Żyrowa, Oleszka, Jasiona;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rospondek;
 • Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo;
 • Parafialny Zespół Caritas;
 • OSP z Jasionej i Żyrowej;
 • LKS „Victoria” Żyrowa;
 • Rada i proboszcz Parafii Jasiona;
 • TSKN na Śląsku Opolskim – Żyrowa, Zdzieszowice;
 • Komisariat Policji w Zdzieszowicach.

W klimacie sprzyjającym rozwojowi naszej placówki centralne miejsce zajmuje dziecko i jego potrzeby. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania samorządności uczniów. Samorząd Szkolny demokratycznie wybiera Zarząd, Opiekuna i Rzecznika Praw Ucznia.Uczniowie, są partnerem w rozwiązywaniu bieżących spraw szkolnych oraz inicjują wiele własnych działań. Szkoła nasza realizuje własne projekty edukacyjno- wychowawcze jako szczególną metodę integracji międzyprzedmiotowej o szerokim wachlarzu oddziaływań wychowawczych oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego. Działalność edukacyjno – wychowawczą wzbogacamy w toku pracy pozalekcyjnej. Staramy się by oferta zajęć pozalekcyjnych stwarzała uczniom możliwość pełnej realizacji oczekiwań, rozwijania zainteresowań i zamiłowań, a także była ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Wypracowaliśmy własny model współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicielskim oraz organem prowadzącym i nadzorującym.

Skip to content